Kulturni bezpecnost evropske unie

Existují také evropské, stejně jako vlastní právní předpisy v oblasti ochrany pracovníků v bytech s nebezpečím výbuchu. Mezi tyto evropské dokumenty patří nápoj 99/92 / ES ze dne 16. prosince 1999, ve skutečnosti minimální požadavky týkající se směru zvyšování úrovně důvěry a zdraví pracovníků, kteří jsou potenciálně vystaveni riziku výbušného prostředí.

Tento dokument stanoví požadavky na každého zaměstnavatele. Zaprvé to vyžaduje, aby zaměstnavatel zaručil bezpečnost svých hostů v průběhu výkonu normální funkce v závodě. Kromě toho má za cíl zamezit vzniku výbušných koncentrací na pracovišti. Zároveň zabraňuje zdrojům vznícení, které mohou jakýmkoliv způsobem vyvolat výbuch. Kromě toho, toto pravidlo chce snížit velmi škodlivé účinky výbuchu. Také v Polské republice existují normativní akty, které definují ustanovení v oblasti diskutované ve velmi velké oblasti. Jedná se především o vyhlášku ze dne 29. května 2003 o historii minimálních požadavků na důvěru a hygienu zaměstnanců osob na pracovištích, na kterých se může vyskytnout výbušná atmosféra (věstník zákonů č. 1007 z roku 2003, položka 1004 a zákona ze dne 8. července 2010 o stavu minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci v kombinaci s vyhlídkou na vystavení výbušné atmosféry na pracovišti (Sbírka zákonů z roku 2010, č. 138, bod 931, jak je uvedeno ve směrnici uvedené výše.Bezpečnost proti výbuchu je odolná proti výbuchu, která má místo pomoci nejen doma a zdrojům, ale také hodnotu zaměstnanců. Proto je zvláště znepokojeno, že zaměstnavatelé označují potenciálně výbušné zóny. Kromě toho chceme zkontrolovat existující výbušné systémy, které mají mimořádně důležitou pozici ve výbušném provedení. Zároveň byste měli přijít s texty, jako je posouzení rizika výbuchu a ochrana proti výbuchu. Realizace těchto textů vyplývá z vyhlášky ministra vnitra a Rady ze dne 7. června 2010 (Sbírka zákonů z roku 2010 č. 109, bod 719 na základě platných zákonů a technických specifikací, jakož i předpisů ministra hospodářství ze dne 8. července 2010 (věstník zákonů z roku 2010 č. 138, položka 931.